Russian rule 1809-1917

Showing 1–28 of 232 results

 • (Gottlund, Carl Axel): Suomi, N:o 1-28. 1848

  75 
 • 45:te årsberättelsen utgifven af Fängelseföreningens i Finland centralbestyrelse för år 1914

  60 
 • Minnesotan suomalaisia

  Aaltio, E. A.: Minnesotan Suomalaisia. Liikemiehiä – Lakimiehiä – Lääkäreitä

  18 
 • Acta inaugurationis novarum Academiae Aboensis aedium, III Calendarum Novembris a. MDCCCVII solemniter celebratae. Accedunt tabularum aenearum ectypa & explicationes

  90 
 • Action emellan Justitiae-Cancellers-Embetet och Generalen en Chef Högvälborna Gref Carl Emil Lewenhaupt, om orsakerne til krigts olyckliga förlopp i Storfurstendömet Finland. Generalen en Chef Högvälborne Herr Gref Carl Emil Lewenhaupts…

  220 
 • Adelswärd, Louise: Heddas Journal. En ung herrgårdsfrökens dagbok 1794-1810

  32 
 • Alamainen mietintö, jonka on laatinut kauppakoulukomitea

  38 
 • Almanach, för år 1838

  60 
 • Amerikan albumi. Kuvia amerikan suomalaisten asuinpaikoilta

  Amerikan albumi. Kuvia amerikan suomalaisten asuinpaikoilta

  180 
 • Aminoff, Gustaf: Finska adelns och riddarhusets historia

  Aminoff, Gustaf: Finska adelns och riddarhusets historia med den philosophiska facultetens i Åbo bifall, under inseende af Joh. Fredr. Wallenius, canzli-råd, f. d. eloquentiae professor, riddare af Kejserl. St. Wladimirs Ordens tredje och St. Anna Ordens andra class, utgifven, och, för lagerkransens vinnande, till allmän ompröfning framställd af Gustaf Aminoff, grefve, Nyländska Nationens medlem, i den juridiska lärosalen den 23 Junii 1827, på vanlig tid förmiddagen

  160 
 • Swedes in the twin cities

  Anderson, P.J.; Blanck, D.: Swedes in the Twin Cities : Immigrant Life and Minnesota’s Urban Frontier

  22 
 • Ashtabula Harborin Bethania Seurakunnan 25 Vuotis Julkaisu, 1891-1916

  45 
 • Asiakirjat valtiopäiviltä Helsingissä vuonna 1888. Kolmas osa

  120 
 • Avellan, Johannes Henricus: Känslan såsom upphof till ondt och godt. Skaldestycke, vid den af Åbo Academie den 6. julii 1810. firade promotions act, då, med hennes cantzlers, Hans Excellence, verkelige geheime-rådet, riks-secreteraren, directeuren uti den allernådigst tillför

  280 
 • Brott mot annans liv i Syd-Österbotten under 1800-talet

  Backman, Lars-Otto: Brott mot annans liv i Syd-Österbotten under 1800-talet. Del II A och B

  38 
 • Backman, Lars-Otto: Händelser i Harrströms Bolby under 1800-talet

  Backman, Lars-Otto: Händelser i Harrströms Bolby under 1800-talet

  75 
 • Baranoffski, S. I.: Folkmängds-förhållanden i Finland. Bråttmåls-statistik i Finland

  45 
 • Benson, Adolph B.: American Scandinavian Studies

  28 
 • Björneborgs Tidning, 1860, nr. 1-26

  80 
 • Bonsdorff von, Carl Gustaf: Debiterings- och beskattnings-verket, särdeles uti Åbo och Björneborgs län med Ålands höfdingedöme, practisk framställning. I-II

  60 
 • Borenius, Henr. Gust.: Minnes-tal öfver Johan Jacob Nervander

  30 
 • Borg, Carl Gust.: Riemu-sanat, jotka Heidän Keisarillisen Majesteetiensa Toisen Aleksanterin ja Maria Aleksandrownan korkean kruunauksen ylistykseksi, syyskuun 20:nä päivänä v. 1856

  60 
 • Borgström, Henrik: Penningställningen år 1859 och privatbanker

  38 
 • Borodkin, M.: Kriget vid Finlands kuster 1854-1855

  75 
 • Bull, Edward: Et norsk emigrantmiljø i Finland

  Bull, Edward: Et norsk emigrantmiljø i Finland

  18 
 • Cajan, Juhana Fredrik (1815-1887): Suomen historia, koetteeksi kerrottu lyhykäisessä järjestyksessä

  90 
 • Cygnaeus, Fr.: Ett skoltal. Hållet Luciadagen 1843

  58 
 • Cygnaeus, Fredrik: Tal vid Helsingfors bibelsällskaps allmänna sammankomst den 17 Mars 1841

  38 

Showing 1–28 of 232 results