Nautica

Showing 1–28 of 197 results

 • ( K.L.): Surulaulu "Louhen" uppoamisesta Kallaveden Räsälänlahdessa tiistaina toukok. 15 p:nä 1934 vieden mukanaan 33 matkustajaa – meri

  19 
 • (Hein, Ville, toim.): Merenkävijät purjehtii 1963 – meri

  25 
 • (Persius, L.): Unser Krieg. Zweiter Band. Der See-Krieg. Die Seekämpfe der deutschen Flotte im Weltkriege – meri

  35 
 • (Riimala, Erkki): Ilmarinen kautta aikojen – meri

  22 
 • (Visa, Pekka): Optimistijolla. Optimistipurjehtijoiden ohjekirjat – meri

  15 
 • "Finlandia". Huvimatka höyryl. "Titania´lla" 6 p:nä Tammikuuta Hangosta Köpenhaminaan sekä Köpenhaminaan, Hampuriin ja Berliniin. "Finlandia" Lusttur med ångfartyget "Titania" den 6 Januari 1909 från Hangö till Köpenhamn och Köpenhamn, Hamburg – meri

  40 
 • "Queen Elisabeth". Cunard White Star – meri

  70 
 • 7500 AHV:n jäänmurtajat Karhu ja Murtaja. 7500 AHK:s isbrytarna Karhu och Murtaja – meri

  42 
 • Ahlskog, Rainer: Vinden drar skeppet far

  48 
 • Airisto Segelsällskap i Åbo, 1935 – meri

  32 
 • Album deutsher Kriegsschiffe – meri

  75 
 • Alexandrow, A.: Praktisk maskinhandbok – meri

  30 
 • Andersson, Sven: Kring två kungaristningar vid en åländsk farled – meri

  18 
 • Ångbåtarne Ajax och Runebergs förfärliga sammanstötning samt 7 personers undergång – meri

  48 
 • Archimedes. Utombordsmotorer – meri

  38 
 • Åsberg, Theodor: Moottoriveneen nopeus, koneen teho ja potkuri – meri

  60 
 • Becher, A.B.: The storm compass or, seaman´s hurricane companion: containing a familiar explanation of the hurricane theory, illustrated with diagrams and accounts of hurricanes. – meri

  250 
 • Berättelse öfver Finska Ångfartygs Aktiebolags verksamhet under år 1890 – meri

  32 
 • Beskrifning öfver fyrar och känningsbåkar m.m. i Ladoga sjö och Saima vattendrag – meri

  85 
 • Beskrifning öfver svenska fyrarne med kort underrättelse om fyrväsendets uppkomst och utveckling. Enligt Kongl.maj:ts nådiga beslut utgifven. – meri

  380 
 • Blomqvist, Edv. – Renqvist, Henrik: Vattenståndsiakttagelser vid Finlands kuster. Bearbetning och sammanställning av observatoriematerial från Helsingfors (1879-1912), Wiborg, Lemström, Räfsö, Brändö, Yxpila, Toppila (1889-1912), Lavola (1896-1912), Strömma kanal (1899-1912), Skur – meri

  48 
 • Brändö seglare

  Borenius, Lennart: Brändö seglare 1930–2000

  40 
 • Carlsten, O.A.: Seglations-underrättelser öfver Östersjön, inbegripet Finska och Bottniska vikarne tillika med Öresund. Enligt de nyaste och mest tillförlitliga källor – meri

  95 
 • Carlstén, O.A.: Verldshafvens vindar och strömmar samt orkaners lopp och rörelser – meri

  55 
 • Cherlin, Lars And.: Sjömäns dagelige Assistent, eller Anvisning uti de nödvändigaste Stycken af Navigations Wetenskapen, med dertill nödige Figurer och Tabeller – meri

  600 
 • Cunard Line, list of passengers – R.M.S. "Berengaria" – meri

  42 
 • Cunard White Star. List of tourist passengers on R.M.S. "Majestic", sailing from Southampton and Cherbourg to New York, 21st of August 1935 – meri

  60 
 • Cunard´s wonder ships. Queen Elisabeth. Queen Mary ( by far the largest superliners in the world) – meri

  65 

Showing 1–28 of 197 results