am Waldt, Georgij: Rättegångs oordning, hwarutinan förhandlas och tilkenna giffs, huru then ledhe Sathan igenom dommarenar, kärande och swarande, advocaterne, procuratorerne, witnen och andre slijke rättegångs personer, vnderstundom stichtar och åstadh kommer mycken – Old and Rare

480 

SKU: 107685 Categories: ,

Description

am Waldt, Georgij

Rättegångs oordning, hwarutinan förhandlas och tilkenna giffs, huru then ledhe Sathan igenom dommarenar, kärande och swarande, advocaterne, procuratorerne, witnen och andre slijke rättegångs personer, vnderstundom stichtar och åstadh kommer mycken oreda, oordning, och splij vthi rätten. Och ther brede widh en christeligh vnderwijsning, hurulunda berörde personer sigh vthi theras kall och embete, och hela wäsende förholla skole, så att rätt och rättwijsa må fremias och widh macht hollas: Til en warnagel stält. På nytt öffuerseedt och publicerat aff Erico Schrodero

Additional information

Publisher

Year of printing

Place of printing

Pages

Dimensions

Binding

Binding explanations

Condition

Condition explanations

Other